» » » » Примерные тестовые задания ВОУД по химии для казахских школ
0

Примерные тестовые задания ВОУД по химии для казахских школ

Автор: Adminкатегория: Ученику / Химия / Тестыдата: 21-08-2016, 01:15
Примерные тестовые задания ВОУД по химии для казахских школ

1 вариант

1. А+В=АВ жалпы сызбанұсқасындағы реакция типі
A) айырылу
B) қосылу
C) алмасу
D) орынбасу
E) бейтараптану
2. Na2Cr2O7 хромның тотығу дәрежесі
A) +6
B) +5
C) -7
D) -6
E) +7
3. Ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізетін заттар
A) бейэлектролиттер
B) өршіткілер
C) электролиттер
D) индикаторлар
E) спирттер
4. KHS затының аталуы
A) кальций гидросульфаты
B) калий сульфиді
C) кальций гидросульфиді
D) калий гидриді
E) калий гидросульфиді
5. Аммоний ионы
A) H+
B) NO3-
C) Cl-
D) NH4+
E) SO42-
6. Фосфиннің формуласы
A) NaF
B) HF
C) F2O
D) Na3P
E) PH3
7. SO3, H2S, Al2S3 қосылыстарындағы күкiрттiң валенттiгi
A) 1,2,3
B) 3,2,2
C) 6,2,2
D) 4,2,6
E) 2,4,6
8. Ауа бойынша тығыздығы 1,655 болатын оттектің аллотропиялық түр өзгерісінің салыстырмалы молекулалық массасы
A) 48
B) 60
C) 12
D) 30
E) 24
9. Берілген: H2O, KCl, K2O, KOH, HCl. Күкірт (ІV) оксидімен әрекеттесетін заттар саны
A) 4
B) 2
C) 5
D) 1
E) 3
10. Азот қышқылы және кальций оксиді арасындағы реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 2
B) 3
C) 9
D) 5
E) 7
11. 35 г қантты 125 г суда еріткен.Ерітінің массасы (г)
A) 100
B) 140
C) 110
D) 120
E) 160
12. Айналымдағы Э→ЭO2→ ЭO3 H2ЭO4, „Х” заты
A) S
B) Fe
C) Ca
D) Hg
E) Na
13. Үлкен периодтағы элементтер саны
A) 2,32
B) 2,8
C) 18,32
D) 2,18
E) 18,8
14. CuSO4 + KOH → теңдеуі бойынша, қысқартылған иондық теңдеуіндегі иондар саны
A) 5
B) 6
C) 2
D) 4
E) 3
15. Натрий карбонатымен тұз қышқылының әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін газ
A) CO2
B) CO
C) O2
D) Cl2
E) H2
16. Алюминий сульфатының диссоциациялануы нәтижесінде түзілетін анион саны
A) 1
B) 3
C) 5
D) 2
E) 4
17. Массасы 8 г күкiрт (IV) оксидi сумен әрекеттескенде,түзiлген күкiрттi қышқылдың массасы
A) 10,25 г
B) 13,25 г
C) 14,25 г
D) 11,25 г
E) 12,25 г
18. Су молекуласындағы оттектің массалық үлесі
A) 70,9%
B) 90,9%
C) 77,9%
D) 95,9%
E) 88,9%
19. Мөлшері 2 моль (қ.ж) хлорсутектің алатын көлемі
A) 40,6 л
B) 44,8 л
C) 43,5 л
D) 33,2 л
E) 38,5 л
20. Массасы 37 г кальций әрекеттесетін судың зат мөлшері
A) 5,85 моль
B) 2,85 моль
C) 3,85 моль
D) 1,85 моль
E) 4,85 моль

2 вариант

1. Орынбасу реакциясы
A) HCl + AgNO3 =AgCl + HNO3
B) 2H2 + O2 =2H2O
C) Mg + 2HCl =MgCl2 + H2
D) 2HgO =2Hg + O2
E) 2Fe(OH)3 =Fe2O3 + 3H2O
2. Металдық байланысы бар қосылыс
A) HCl
B) Na2O
C) Ca
D) Cl2
E) H2S
3. Натрий хлориді ерітіндісінің диссоциациялану теңдеуі
A) NaCl ↔ Na+ + Cl–
B) H+ + OH–→ H2O
C) NaOH ↔ Na+ + OH–
D) KBr ↔ K+ + Br–-
E) HCl ↔ H+ + Cl–
4. Аяғына дейін жүретін реакция теңдеуі
A) KCl + H2 SO4→
B) LiNO3 + CuCl2→
C) FeCl3 + NaOH→
D) H2SO4 + LiCl→
E) Cu(NO3)2 + KCl→
5. Фтор мен хлордың (қ.ж) агрегаттық күйі
A) аморфты
B) кристалл
C) сұйық
D) газ
E) қатты
6. Азоттың +3 тотығу дәрежесін көрсететін қосылысы
A) HNO3
B) NH3
C) N2O3
D) N2O
E) NO2
7. P2O5 + H2O→H3PO4 реакция теңдеуіндегі фосфор (V) оксидінің алдындағы коэффициент
A) 4
B) 1
C) 5
D) 2
E) 3
8. Көмірқышқыл газының салыстырмалы молекулалық массы
A) 46
B) 44
C) 54
D) 64
E) 45
9. Екідайлы оксид
A) Na2O
B) CaO
C) K2O
D) Al2O3
E) MgO
10. Тұз қышқылымен әрекеттеседi
A) P2O5
B) Fe
C) SO2
D) O2
E) HNO3
11. Берілген қатардағы Na,P2O5,CaH,SO2,Cu сумен әрекеттеспейтін заттардың саны
A) 1
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4
12. Айналымдағы Mg→Х →MgCO3 „Х” заты
A) MgO
B) MgCl2
C) Mg(OH)2
D) Mg(NO3)2
E) Mg
13. атом ядросының құрамында
A) 29 протон 29 нейтрон
B) 29 протон 64 нейтрон
C) 29 протон 30 нейтрон
D) 35 протон 29 нейтрон
E) 29 протон 35 нейтрон
14. Fe+Cl2→FeCl3 реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 7
B) 5
C) 8
D) 6
E) 4
15. Күкірт (IV) оксиді тотықсыздандырғыш болатын реакция
A) SO2 +H2O→H2SO3
B) SO2 +K2O→K2SO3
C) SO2 +2KOH→ K2SO3+ H2O
D) SO2 +Na2O→ Na2SO3
E) 2SO2 +2O2→2SO3
16. Мырыш пен тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін өнімдер
A) мырыш, сутек, хлор
B) мырыш хлориді, су
C) мырыш гидроксиді және сутек
D) мырыш хлориді және сутек
E) мырыш оксиді және су
17. Массасы 14,2 г фосфор (V) оксидін сумен әрекеттескенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы
A) 23,6 г
B) 19,6 г
C) 12,6 г
D) 21,6 г
E) 14,6 г
18. 100 г магний сульфатын ерітіндісінен 27 г суды суалқанда түзілетін ерітіндінің массасы
A) 74 г
B) 70 г
C) 76 г
D) 73 г
E) 78 г
19. Көмірқышқыл газының гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 10
B) 8
C) 12
D) 11
E) 9
20. 13,35 г алюминий хлориді ерітіндісімен калий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массы
A) 8,2 г
B) 6,7 г
C) 6,2 г
D) 9,6 г
E) 7,8 г
3 вариант

1. Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды
A) газдың бөлінуі
B) заттың балқуы
C) түстің өзгеруі
D) тұнбаның түсуі
E) жылудың бөлінуі
2. Қосылу реакцияның сызбанұсқасы
A) АВ =А+В
B) А+В=АВ
C) АВ+СД=АД+СВ
D) ВС=В+С
E) А+ВС=АС+В
3. Реттік нөмірі 12-ге тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрон саны
A) 5
B) 6
C) 3
D) 2
E) 4
4. Хлор атомы бариймен түзетін байланыс
A) коваленттік полюссіз
B) сутектік
C) ионды
D) коваленттік полюсті
E) металдық
5. Тұнба түзетін қысқартылған иондық теңдеу
A) Ғе2+ + 2ОН - =Ғе(ОН)2
B) 2H2 O =2H2 + O2
C) Mg + 2HCl =MgCl2 + H2
D) 2Н+ + СО3 2- =Н2О + СO2↑
E) Н+ + OН - =Н2О
6. Бір периодтағы бейметалдардың электртерістігі солдан оңға қарай
A) кемиді
B) кеміп барып, артады
C) артып барып кемиді
D) өзгермейді
E) өседі
7. Мөлшері 0,3 моль болатын оттектің молекула саны
A) 1,204∙1023
B) 0,901∙1023
C) 6,02∙1023
D) 0,301∙1023
E) 1,806∙1023
8. Натрий оксиді әрекеттесе алатын заттар жұбы
A) CO2, MgO
B) H2O, Mg(OH)2
C) CO2, HCl
D) C, HCl
E) CO, HCl
9. Алюминий күкірт қышқылы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін өнімдердің формуласы және олардың алдындағы коэффициенттер
A) АlСl3
B) 2Аl2(SO4)3 + Н2
C) 2Аl+ 3Н2SO4
D) Аl2(SO4)3 + 3Н2
E) СаSO4+ 3Н2

10. 100 г суда 10 г тұз ерітілді. Түзілген ерітіндінің массасы
A) 120 г
B) 110 г
C) 90 г
D) 100 г
E) 80 г
11. Қышқылдық тұз
A) алюминий гидроксиді
B) кальций ортофосфаты
C) натрий гидросульфаты
D) натрий хлориді
E) магний гидроксохлориді
12. Атомның электрондық құрылысы 1s22s22p63s23p63d64s2 болатын элемент
A) азот
B) марганец
C) күкірт
D) кобальт
E) темір
13. Азот атомының электрондық формуласы
A) 1s22s22p4
B) 1s22s22p5
C) 1s22s22p1
D) 1s22s22p3
E) 1s22s22p6
14. 3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 +5NO осы теңдеудегі тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент
A) 5
B) 3
C) 6
D) 2
E) 4
15. Көміртек жанғанда қышқылдық оксид түзіледі. Реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
A) 3
B) 5
C) 1
D) 2
E) 4
16. 2Na+Cl2→2NaCl тотығу-тотықсыздану үрдісіне қатысатын электрондардың саны
A) 3
B) 6
C) 2
D) 5
E) 4
17. Мөлшері 0,1 моль барий хлоридімен әрекеттесетін күкірт қышқылының массасы
A) 9,8 г
B) 13,8 г
C) 11,8 г
D) 12,8 г
E) 10,8 г
18. 12,4 г натрий оксидін суда еріткенде түзілген заттың массасы
A) 13 г
B) 20 г
C) 16 г
D) 14 г
E) 33 г
19. Теңдеу бойынша: 2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2 көлемі 5,6 л оттек бөлінсе, реакцияға қатысқан хлордың зат мөлшері ()
A) 1,5 моль
B) 3,3 моль
C) 2,8 моль
D) 0,5 моль
E) 2,5 моль
20. Na→X→Na3PO4 айналымдағы X заты
A) NaOH
B) Na2SO3
C) NaCl
D) NaNO3
E) Na2SO4

Скачать - 3478_test_him_voud_k.doc [85 Kb] (cкачиваний: 22)

Теги:

Другие новости по теме:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.